INFORMACJA PDF  | Print |  E-mail


W związku z coraz częściej docierającymi sygnałami o utracie dowodów osobistych przez obywateli Gminy Rychwał informujemy, że w każdym przypadku utrata dokumentu powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy na terenie Polski, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju we właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

Obywatel w związku ze zgłoszoną utratą otrzyma wolne od opłaty skarbowej zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wyrobienia nowego dokumentu. Organ, który przyjmie zgłoszenie o utracie dowodu osobistego niezwłocznie powiadomi o tym fakcie tut. Urząd w celu natychmiastowego unieważnienia dokumentu w systemie informatycznym. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dokumentu do tut. organu gminy. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa powyżej, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica, opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd. W sytuacji niemożności osobistego stawiennictwa się osoby z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić w dowolnym banku. Zgłoszenie zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkuje uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązań przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.